Select Page

קצת הסטוריה

ההתפתחות של רגולצית תחום התקשורת בישראל דומה מאוד למהלך הרגלוציה במערב כולו, אולם ישנם כמה מאפיינים מקומיים ייחודיים. בישראל, מחינה היסטורית מדיניות רגלוטרוית מחולקת לשלוש תקופות מרכזיות: מונופוליסטית (1948 – 1984), קואופרטיבית (1984 – 1994) ותחרות...